Algemeen bestuur

Download

28 april 2010 14:00


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van  
3.1. De vergadering van 3 maart 2010
3.2. de extra vergadering van 24 maart 2010
4. Burap 2010-1
5. Waterlandstichting
6. Evaluatie Rekenkamercommissie Waterschap
7. Rekenkamercommissie Waterschap Veluwe: jaarverslag 2009, meerjarenraming en onderzoeksopzet 'Beheers- en Onderhoudsplannen'
8. Vaststelling Archiefverordening 2010 en Besluit Informatiebeheer 2010
9. Elektronisch bekendmaken
10. Uitwerking cultuurhistorie
11. Ingekomen stukken
11.1 concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 6 april 2010
11.2 concept-verslag commissie Water d.d. 6 april 2010
11.3 besluitenlijsten vergaderingen college van d&h van 3 maart tm 14 april 2010  
11.4 evaluatie enquĂȘte digitaal werken bestuursleden
11.5 Memo Rapportage Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei en de Tichelbeeksewaard
11.6 Samenwerkingsovereenkomst Groen-blauwe dooradering van stad en land
11.7 Innovatie
12. Rondvraag en sluiting  


Terug