algemeen bestuur

Download

30 september 2010 14:00


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van de vergadering van 23 juni 2010
3a. Inspreker  
4. Mandaat voor uitwerking fusieambtelijke integratie
5. Treasury
6. Afkoppelsubsidie bedrijventerrein Keizerswoert, Putten
7. Innovatie
8. Vaststelling begroting 2011 van Tricijn Belastingen en Het Waterschapshuis
9. Kredietaanvraag voor het renoveren van het gemaal Leuvenheim J.G.W. Baron van Sytsema
10. Raamplan project herstel Voorsterbeek
11. Uitvoeringsprogramma Hattemerpoort 2010-2018
12. Wettelijke toetsing 2006 primair waterkeringen en kunstwerken
13. Vaststellen schema bestuursvergaderingen 2011
14. Ingekomen stukken
14.1. concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 6 september 2010
14.2. concept-verslag commissie Water d.d. 6 september 2010
14.3. besluitenlijsten vergaderingen college van d & h van 23 juni tot en met 15 september 2010  
14.4. Brief van de Rekenkamercommissie inzake budget
14.5. Ingekomen brief van gemeente Deventer inzake kwijtscheldingsbeleid concept-antwoord
14.6. Tussenstand EEP Energie Efficiency Plan Waterschap Veluwe
14.7. Voorbeelden opvang hemelwater
14.8. Verslag wateroverlast 26 tot en met 31 augustus 2010 en ingekomen klachtenbrieven
14.9. Brief reactie op inspraak Stichting Cortenoever commissie Water d.d. 9 september 2010
15. Rondvraag en sluiting  


Terug