algemeen bestuur

29 september 2011 14:00 - In verband met verbouwing van het waterschapshuis wordt de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis Voorst te Twello gehouden. Er zijn daardoor geen livebeelden van de vergadering te volgen.


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van  
3.1. de vergadering van 22 juni 2011
3.2. de gezamenlijke vergadering algemeen bestuur van 27 juni 2011
4 Stand van zaken fusie  
4.1. de gezamenlijke vergadering algemeen bestuur van 27 juni 2011
5. Aanpassing belastingstelsel
6. Evaluatie elektronisch bekendmaken
7. Afkoppelen regenwater
8. Overdracht muskusrattenbestrijding
9. Waterakkoord
10. Tax-i en transitie Het Waterschapshuis
11. Organisatieverordening, Verordening Beleids- en verantwoordingsfunctie en controleverordening
12. Baggeractieprogramma
13. Ingekomen stukken
14. Rondvraag en sluiting  


Terug