algemeen bestuur

30 november 2011 14:00 - In verband met verbouwing van het waterschapshuis wordt de vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis Epe gehouden. Er zijn daardoor geen livebeelden van de vergadering te volgen.


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van 29 september 2011
4. Stand van zaken fusie  
5. Burap 2011-3
6. Beleidsbegroting 2012
7. Adviesnota dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei en uiterwaard-vergraving Tichelbeeksewaard
8. Vergaderschema 2012
9. Vaststellen belastingverordeningen 2012
10. Geactualiseerd bestuursprogramma
11. Herbenoeming dijkgraaf per 1 juni 2012
12. Ingekomen stukken
12.1 Concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 31 oktober 2011
12.2 Concept-verslag commissie Water d.d. 31 oktober 2011
12.3 Besluitenlijsten vergaderingen college van dijkgraaf en heemraden van 29 september tot en met 9 november 2011  
12.4 Ingekomen brief van de heer W. van der Hoek inzake stoppen als waterschapsbestuurder
12.5 Brief van Water Natuurlijk met vragen inzake project TAX-i
12.6 Memo inzake toekomst www.veluwe.nl
12.7 Aanpak knelpunten 't Hul Nunspeet en Molenbeek
12.8 Ingekomen brief van Rentmeesterskantoor Korevaar inzake watersysteemheffing en verzonden antwoordbrief
13. Rondvraag en sluiting  


Terug