Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

18 april 2012 09:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 7 maart 2012
3, Peilbesluiten Arkemheen
4. Ingekomen stukken  
4.1. Veegbesluit bij de jaarrekening 2011 en Verbijzonderde Interne Controle 2011
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen verslag van 7 maart 2012
4. Ingekomen en verzonden stukken  
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen van verslag van 7 maart 2012
3. Stand van zaken fusie  
4. Werkwijze nieuwe commissies
5. Ingekomen stukken  
5.1. Regionale waterkeringen
5.2. Inventarisatie aanpak majeure bedrijven waterschap
6. Rondvraag en sluiting  


Terug