Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

30 mei 2012 14:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 18 april 2012 actielijst
3. Definitief Peilbesluit Arkemheen
4. Jaarverslag en jaarrekening 2011
5. Ingekomen stukken  
5.1. Rechtmatigheid
6. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen verslag van 18 april 2012 actielijst
4. Rechtmatigheid
5. Jaarverslag 2011
6. Bestuursovereenkomsten Veesen - Wapenveld en Cortenoever-Voorsterklei
7. Ingekomen stukken  
7.1. Koninklijk besluit herbenoeming dijkgraaf Gert Verwolf per 1 juni 2012  
8. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen van verslag van 18 april 2012 actielijst
3. Stand van zaken fusie  
4. Afschrijvingsbeleid
5. Ingekomen stukken  
5.1. Instellen voorbereidingcommissie
5.2. Informatie exotenbeleid in relatie tot waterinlaten
5.3. Ledenbrief Unie van Waterschappen over vermogensnormen kwijtschelding
5.4. Ontwikkelingen Halveradsbeek
5.5. Overstortproblematiek t Hul, Nunspeet
5.6. Bestuurlijke kalender 2012 bijgewerkt per 27-4-2012
5.7. Besprekingsverslagen van commissies FBA d.d. 7 mei en Watersysteem d.d.8 mei; inspraaknotitie van stichting Cortenoever d.d. 8 mei
6 Rondvraag en sluiting  


Terug