algemeen bestuur

Download

25 november 2010 14:00


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van 30 september 2010
4 Burap 2010-3
5. Beleidsbegroting 2011
6. Belastingverordeningen 2011
7. Aanbesteding accountantsdiensten
8. Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op rechtmatigheid
9. Beleidsnota externe communicatie
10. Code goed openbaar bestuur
11. Onderzoeksopzet muskusrattenbestrijding van de Rekenkamercommissie
12. Evaluatie Rekenkamercommissie
13. Algemene aanpak waterkwaliteitsspoor
14. Vaststellen plan van aanpak KRW maatregelen IJssel
15. Vervanging procesbesturing communale sliblijn rwzi Apeldoorn
16. Vaststellen CAO
17. Ingekomen stukken  
17.1. Concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 2 november 2010
17.2. Concept-verslag commissie Water d.d. 2 november 2010
17.3. Besluitenlijsten vergaderingen college van dijkgraaf & heemraden van 30 september tm 10 november 2010  
17.4. Procedures projectplannen
17.5. Rapportage Ruimte voor de Rivier maatregelen dijkverlegging Cortenoever-Voorsterklei en Tichelbeeksewaard
17.6. Verzonden brief aan de heer Oolman naar aanleiding van inspraakreactie in algemeen bestuur 30 september 2010
17.7. Aangepast vergaderschema 2011
18. Rondvraag en sluiting  


Terug