algemeen bestuur

Download

27 april 2011 14:00


1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen van de vergaderingen:  
3.1. d.d. 15 februari 2011
3.2. d.d. 1 maart 2011
4. Stand van zaken fusie  
4.1. Criteria huisvesting vaststellen
5. Renovatie gemaal Cortenoever
6. Verbeteren waterafvoer
7. Samenwerking in de afvalwaterketen
8. Rapportage vanuit de werkgroep innovatie
9. Jaarverslag 2010
10. Burap 2011-1
11. Financiƫle uitgangspunten meerjarenraming en begroting
12. Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op rechtmatigheid
13. Benoeming accountant
14. Stoppen meeliften Vitens
15. Ingekomen stukken
16. Rondvraag en sluiting  


Terug