Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

25 januari 2012 09:00 - In verband met verbouwing van het waterschapshuis wordt de vergadering gehouden in Hotel van der Valk, Philipsstraat 18 te Leusden. Er zijn daardoor geen livebeelden van de vergadering te volgen.


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 14 december 2011
3. Vaststellen inspraak verordening Vallei & Eem 2012
4. Ingekomen stukken  
4.1. Ter kennisname inspraaknota ontwerp-legger van de primaire waterkering Grebbedijk
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen verslag van 30 november 2011
4. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw lid algemeen bestuur, de heer W. Zech van de Algemene Waterschapspartij
5. Vacature lid college van dijkgraaf en heemraden per 1 januari 2012
6. Zienswijze op reglement Waterschap Vallei en Veluwe
7. Wateropgave en waterkwaliteitsspoor Nunspeet
8. Ingekomen en verzonden stukken  
8.1. Besprekingsverslag commissie Financiële en Bestuurlijke Aangelegenheden d.d. 9 januari 2012
8.2. Besprekingsverslag commissie Water d.d. 9 januari 2012
9. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Stand van zaken fusie  
3. Ingekomen stukken  
3.1. Aanwijzing plaatsvervangend secretaris VeluweVallei & Eem
3.2. Bedrijfsvoering organisatiebesluiten 2012 en financiële besluiten 2012
3.3. Zienswijze Bosschap inzake reglement Vallei en Veluwe
4. Rondvraag en sluiting  
5. Presentatie inzake MER-Eemdijken  


Terug