Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

04 juli 2012 09:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen verslag van 30 mei 2012
3. Burap, 1e kwartaal 2012
4. Uitvoeringskrediet Omzet.Amersfoort
5. Vaststellen wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT
6. Ingekomen stukken  
6.1. Jaarverslag Waterschap Vallei & Eem, verschil in investeringsbedragen
6.2. Evaluatie en planning schouw
7. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen verslag van 30 mei 2012
4. Burap, 1e kwartaal 2012
5. Aanvullende kredietaanvraag Robuuste Grift en bodemverontreiniging Vossenbroek
6. Vaststellen nieuwe gemeenschappelijke regeling GBLT
7. Ingekomen stukken  
7.1. Geen ingekomen stukken  
8. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen van verslag van 30 mei 2012 en actiepuntenlijst
3. Stand van zaken fusie  
4. Voorjaarsnota 2013-2017
5. Contouren kostentoedeling 2013
6. Plan van aanpak discrepantie
7. Procesplan verordeningen Waterschap Vallei en Veluwe
8. Huisstijl waterschap Vallei en Veluwe
9. Ingekomen stukken  
9.1. Rol en positie waterschap bij milieugevaarlijke inrichtingen en incidenten
9.2. Jaarverslag en jaarplanning calamiteitenzorg
9.3. Besprekingsverslagen van commissie FBA, d.d. 11 juni; commissie Watersysteem d.d.14 juni; commissie Waterketen d.d. 14 juni
10. Rondvraag en sluiting  


Terug