Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

19 september 2012 13:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 4 juli 2012
3. Bijdrage bovengronds halen Kleine Barneveldse
4. Kredietaanvraag voor besteksfase project Veiligheid Zuidelijke Randmeren en Eem
5. Vaststelling fractietegemoetkoming
6. Ingekomen stukken  
6.1. BURAP 01 grilligheid investeringsgrafieken
7. Rondvraag  
8. Afscheid dijkgraaf A. Moons  
9. Sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 4 juli 2012
4. Ingekomen stukken  
5. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering gezamenlijk Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 4 juli 2012
3. Stand van zaken fusie  
3.1. Voordracht interim dijkgraaf
3.2. Werving dijkgraaf
3.3. OVerzicht fusie inzet heemraden
4. Huisstijl
6. Beleidsharmonisatie Watersystemen
7. Vergaderschema 2013
8. Ingekomen stukken  
8.1. Vragen geborgden Natuur inzake brief Stass EL&I
8.2. Concept-verslag commissie F.B.A. d.d. 27 augustus 2012
8.3. Concept-verslag commissie Watersysteem d.d. 28 augustus 2012
8.4. Stand van zaken MJA3
9. Rondvraag  
11. Sluiting  


Terug