Vergadering algemeen besturen Waterschappen Vallei en Eem en Veluwe en gezamenlijke agendapunten

Download

28 november 2012 09:00


0. Vergadering Waterschap Vallei & Eem  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 19 september 2012
3. Onderzoek geloofsbrieven
4. Tweede bestuursrapportage 2012
5. Ingekomen stukken  
6. Rondvraag  
7. Sluiting  
0. Vergadering Waterschap Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Afstemmingsoverleg  
3. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 19 september 2012
4. Onderzoek geloofsbrieven
5. Tweede bestuursrapportage 2012
6. Ingekomen stukken  
6.1. SNIP 3 besluit ten aanzien van de bypass Kampen en de zomerbedverdieping
7. Rondvraag en sluiting  
0. Vergadering Waterschap Vallei en Veluwe  
1. Opening en mededelingen  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de vergadering van 19 september 2012
3. Stand van zaken fusie  
3.1. Voortgangsrapportage fusie
4. Uitgangspunten keur
5. Nota Bodembeheer
6. Waterpartnerschap visie en leidraad
7. Harmonisatie Beleid weerstandsvermogen, reserves en voorzieningen
8. Subsidieverstrekking
9. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
10. Verlenging overeenkomst accountant
11. Extra afschrijven in 2012
12. Kostentoedeling Waterschap Vallei en Veluwe
13. Concept begroting 2013
14. Ingekomen stukken  
14.1. Verordeningen Waterschap Vallei en Veluwe
14.2. Evaluatierapport FRIDA
14.3. Waterschapspeil
14.4. Inzicht in piping naar aanleiding van onderzoek 7 waterschappen
14.5. Stand van zaken Eem en Randmeerdijk
14.6. Stand van zaken inzake voortgang samenwerking in de afvalwaterketen
14.7. Conceptverslag commissie F.B.A. d.d.22 oktober 2012
14.8. Conceptverslag commissie Watersysteem d.d. 23 oktober 2012
15. Rondvraag  
16. Sluiting  


Terug