vergadering algemeen bestuur

25 april 2018 14:15


1. Opening en vaststellen agenda  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 21 februari 2018
3. Mededelingen  
4. BESPREEKPUNTEN  
4.1. Jaarrekening 2017
5. HAMERSTUKKEN  
5.1. Verzoek vrijstelling herziening peilbesluit Noordelijke IJsselvallei
5.2. Uitvoeringskrediet Binnenveldse Hooilanden
5.3. Gebiedsraad O-gen
6. INGEKOMEN STUKKEN  
6.1. Slotdocument aanbevelingen traject Jasper Loots
6.2. Agenda's Unie commissies
6.3. Concept verslag commissie F.B.A. van 16 april 2018
6.4. Concept verslag commissie Water van 10 april 2018
7. Stand van zaken grote lopende projecten  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  


Terug