vergadering algemeen bestuur

04 juli 2018 14:00


1. Opening en vaststellen agenda  
2.1 Onderzoek geloofsbrief van de heer D.J. van Harten
2.2 Be√ędiging van de heer D. J. van Harten als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe
3. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 25 april 2018
4. Mededelingen  
5. BESPREEKPUNTEN  
5.1 Herbenoeming dijkgraaf mondeling  
5.2 Voorjaarsnota 2019-2023
5.3 Voorkeursoplossing TGG Westdijk
6. HAMERSTUKKEN  
6.1 Aanbesteding accountantsdiensten
7. INGEKOMEN STUKKEN  
7.1 Doeltreffendheidsonderzoek 2018
7.2 Voortgang internationale activiteiten 2017
7.3 Vergelijking lastendruk en tarieven 2018
7.4 Agenda LV 29 juni 2018
7.5 Concept verslag gezamenlijke commissie van 11 juni 2018
7.6 Concept verslag commissie F.B.A. van 11 juni 2018
8. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  


Terug