Vergadering algemeen bestuur

10 oktober 2018 14:00


1. Opening en vaststellen agenda  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 4 juli 2018
3. Mededelingen  
4. BESPREEKSTUKKEN  
4.1 BURAP 2018
4.2 Wijziging reglement van orde stukken volgen op dinsdag 2 oktober
4.3 Vergaderschema bestuursvergaderingen 2019
5. HAMERSTUKKEN  
5.1 Vaststellen CAO akkoord arbeidvoorwaarden en vaststellen SAW tekst
6. INGEKOMEN STUKKEN  
6.1 Concept verslag commissie F.B.A. 10 september 2018
6.2 Concept verslag commissie Water 11 september 2018
6.3 Agenda's Unie commissies
7. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  


Terug