vergadering algemeen bestuur

Download

28 november 2018 14:00


1. Opening en vaststellen agenda  
2.1. Onderzoek geloofsbrief van de heer H.J. van Hartskamp
2.2. Be√ędiging van de heer H.J. van Hartskamp als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe
3.1. Vaststellen notulen van de extra AB-vergadering van 26 september 2018 inzake aanpassing belastingstelsel
3.2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 10 oktober 2018
4. Mededelingen  
5. BESPREEKPUNTEN  
5.1. Kostentoedeling 2019
5.2. Wijziging belastingstelsel waterschappen
5.3. Voorbereidingskrediet Waterfabriek Wilp
6. HAMERSTUKKEN  
6.1. Beleidskader circulaire economie
6.2. Beleidskader energietransitie
6.3. Aanpassing bestuurlijk integriteitsbeleid
6.4. Benoeming accountant
6.5. Toetreden tot werkgeversvereniging
6.6. Toetreding HWH tot werkgeversvereniging per 1 januari 2019
6.7. Aanvullend uitvoeringskrediet dijkverbetering Maatpolderkade
7. INGEKOMEN STUKKEN  
7.1. Bestuursrapportage discrepantie 2017
7.2. Concept verslag commissie F.B.A. van 5 november 2018
7.3. Concept verslag commissie Water van 6 november 2018
8. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  


Terug