vergadering algemeen bestuur

Download

20 februari 2019 14:30


1. Opening en vaststellen agenda  
2.1. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 28 november 2018
2.2.a Vaststellen notulen van het eerste deel van de AB-vergadering van 12 december 2018
2.2.b. Vaststellen notulen van het tweede deel van de AB-vergadering van 12 december 2018
2.3. Vaststellen notulen van de AB-vergadering van 31 januari 2019
3. Mededelingen  
3.1. Ingekomen brief van Unie van Waterschappen inzake Klimaatakkoord wordt mondeling toegelicht
4. BESPREEKPUNTEN  
4.1. Blauwe omgevingsvisie 2050
4.2. Voorbereidingskrediet thermisch gereinigde grond Westdijk
5. HAMERSTUKKEN  
5.1. Revolverend fonds
5.2. Verzoek Aqualysis tot toetreden werkgeversvereniging
5.3. Vaststelling voorkeursalternatief Noordelijke Randmeerdijk
5.4. Kredietaanvraag verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal; planuitwerkingsfase en vastgoed
6. INGEKOMEN STUKKEN  
6.1. Agenda's Unie commissies
6.2. Concept verslag commissie F.B.A. van 28 januari 2019
6.3. Concept verslag commissie F.B.A. van 28 januari 2019
7. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
8. Rondvraag  
9. Sluiting  


Terug