vergadering algemeen bestuur

Download

24 april 2019 14:00


1. Opening en vastellen agenda  
2. Terugblik op formatie en duidingsdebat o.l.v. de formateur  
3. Benoeming c.a. heemraden
4. Mededelingen  
5. Vaststellen notulen  
5.1. Notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 27 maart 2019
5.2. Notulen van de AB-vergadering van 28 maart 2019
6. BESPREEKPUNTEN  
6.1. Jaarstukken 2018
6.2. Uitvoeringskrediet Kaumera extractie-installatie
7. HAMERSTUKKEN  
7.1. Reglement van orde vaste adviescommissies toelichting positie steunfractieleden
8. INGEKOMEN STUKKEN  
8.1. Memo 'Jaarverslag horizontale toezicht en toetsing archieven 2018'
8.2. Concept verslag commissie F.B.A. d.d. 8 april 2019
8.3. Concept verslag commissie Water d.d. 9 april 2019
8.4. Ingekomen brief UvW: felicitatiebrief waterschapsbestuurders
9. Stand van zaken grote lopende projecten - mondeling  
10. Rondvraag en sluiting  


Terug