vergadering algemeen bestuur

10 juli 2019 14:00 - Raadzaal gemeente Barneveld, Raadhuisplein 2, Barneveld. In verband met de verbouwing van de Veluwezaal wijken we uit naar de Raadzaal van de gemeente Barneveld.


1. Openingen en mededelingen  
2. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 24 april 2019
3. BESPREEKPUNTEN  
3.1. Voorjaarsbrief 2020
3.2. Internationale samenwerking
3.3. Uitvoeringskrediet project SCADA standaardisatie
4. HAMERSTUKKEN  
4.1. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GBLT
4.2. Vaststellen ftes heemraden
4.3. Uitvoeringskrediet plan uitwerkingsfase Noordelijke Randmeerdijk
4.4. Toelichting voorstellen Waterketen
4.4.1. Renovatie Rioolgemaal Vaassen
4.4.2. Warmtesysteem rwzi Harderwijk - Uitvoeringskrediet
4.4.3. Uitvoeringskrediet project APD Warmtehuishouding
5. INGEKOMEN STUKKEN  
5.1. Concept verslag commissievergadering F.B.A. van 17 juni 2019
5.2. Concept verslag commissievergadering Water van 18 juni 2019
5.3. Beleid cultuurhistorie
5.4. Factsheet muskusrattenbeheer 2018
5.5. Rapportage doelmatigheidsonderzoek 2018
5.6. Keuze onderwerp doelmatigheidsonderzoek 2019
6. Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
7. Rondvraag  
8. Sluiting  


Terug