vergadering algemeen bestuur

Download

10 oktober 2019 14:00


1. Opening en vastellen agenda  
2.1. Onderzoek geloofsbrief van mevrouw E.M.N. Rooijmans
2.2. Be√ędiging van mevrouw E.M.N. Rooijmans als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe  
3. Mededelingen  
3.1. Bijpraten voorstel aanpassing belastingstelsel  
4. Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 10 juli 2019
5. BESPREEKPUNTEN  
5.1. BURAP 2019
5.2. Kredietvoorstel extra krediet TGG Westdijk
5.3. Vergaderschema bestuursvergaderingen 2020
6. HAMERSTUKKEN  
6.1. Schuldpositie
7. INGEKOMEN STUKKEN  
7.1. Definitieve startnotities RES: Cleantech Regio en Regio Foodvalley
7.2. Concept verslag commissievergadering F.B.A. van 9 september 2019
7.3. Concept verslag commissievergadering Water van 10 september 2019
7.4. Agenda's Unie commissies
8. Stand van zaken grote lopende projecten: mondeling  
9. Rondvraag  
10. Sluiting  


Terug