Vergadering Algemeen Bestuur

Download

27 november 2019 14:00 - Vergadering Algemeen Bestuur


1 Opening en vaststellen agenda  
2 Mededelingen  
3.1 Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 10 oktober 2019
3.2 Vaststellen notulen van de extra AB-vergadering over aanpassing belastingstelsel van 28 oktober 2019
4 BESPREEKPUNTEN  
4.1 Begroting 2020
4.1 Begroting 2020 - vervolg 1  
4.1 Begroting 2020 - vervolg 2  
4.2 Belastingverordeningen 2020
4.3 Mandaat ledenvergadering 13 december 2019; aanpassing belastingstelsel
4.4 Aanvraag uitvoeringskrediet renovatie gemaal de Wenden
5 HAMERSTUKKEN  
5.1 Weerstandsvermogen
5.2 Aanvraag titel tot onteigening Waterfabriek Wilp
5.3 Uitvoeringskrediet vervangen afdekking voorbezinktanks rwzi Ede
6 INGEKOMEN STUKKEN  
6.1 Ontwerpprogramma HWBP 2021-2026
6.2 Definitieve startnotitie RES Amersfoort
6.3 Definitieve startnotities RES Noord-Veluwe en West-Overijssel
6.4 Agenda bestuurlijk integriteitsbeleid 2019-2023
6.5 Concept verslag commissie F.B.A. van 4 november 2019
6.6 Concept verslag commissie Water van 5 november 2019
6.7 Agenda's Unie commissies
7 Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
8 Rondvraag  
9 Sluiting  


Terug