Vergadering algemeen bestuur

Download

04 maart 2020 14:00


1 Opening en vaststellen agenda
2.1 Onderzoek geloofsbrief van mevrouw E.M.N. Rooijmans-Steenbergen
2.2 Be√ędiging van mevrouw E.M.N. Rooijmans-Steenbergen als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe  
3 Mededelingen  
4.1 Vaststellen notulen en actiepuntenlijst van de AB-vergadering van 27 november 2019
4.2 Vaststellen notulen van de besloten AB-vergadering van 11 december 2019  
5 Bespreekpunten  
5.1 Organisatieverordening 2020, Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie 2020 en herziene investeringsbijlagen begroting 2020
5.2 Algemene regelgeving subsidieverstrekking
5.3 Beleidskader Biodiversiteit
5.4 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek wordt nagezonden
5.5 Bestuursagenda
6 Hamerstukken  
6.1 Benoeming dijkgraaf
6.2 Veiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk
6.3 Aanvullend voorbereidingskrediet TGG Westdijk
7 Ingekomen stukken  
7.1 Definitieve Startnotitie en reactienota RES Arnhem en Nijmegen
7.2 Analyse uitkomsten bedrijfsvergelijking zuiveren 2019 peiljaar 2018
7.3 Concept verslag commissie F.B.A. van 10 februari 2020
7.4 Concept verslag commissie Water van 11 februari 2020
7.5 Agenda's uniecommissies
8 Stand van zaken grote lopende projecten mondeling  
9 Rondvraag  
10 Sluiting  


Terug